دنیای زیبای عروسک ها یادآور خاطرات دلنشین کودکی

[ad_1]


Agagiya Telegram Channel

دختر کوچک به مهمان گفت:می خوای عروسکهامو ببینی؟

مهمان با مهربانی جواب داد:بله.

دخترک دوید و همه ی عروسکهاشو آورد

بعضی از اونا خیلی بانمک بودن

در بین اونا یک عروسک باربی هم بود.

مهمان از دخترک پرسید:کدومشونو بیشتر از همه دوست داری؟ …

پیش خودش فکر کرد:حتما” باربی.

اما خیلی تعجب کرد وقتی که دید دخترک به عروسک تکه پاره ای که یک دست هم نداشت اشاره کرد و گفت:اینو بیشتر از همه دوست دارم.

مهمان با کنجکاوی پرسید:این که زیاد خوشگل نیست!

دخترک جواب داد: آخه اگه منم دوستش نداشته باشم دیگه هیشکی نیست که باهاش بازی کنه و دوستش داشته باشه، اونوقت دلش میشکنه.

و این یعنی دنیای زیبا و پاک و معصومانه کودکان.

عروسک ها بخش جدا نشدنی روزهای کودکی و حتی بزرگسالی ما هستند. انکار نمی کنیم هنوز با دیدن عروسک ها و اسباب بازی کودکان، لبخندی از یادآوری خاطرات سالهای کودکی بر لب هایمان می نشیند. روزگاری که تنها نگرانی مان این بود که نکند عروسکی را که به دوستمان داده ایم تا با آن بازی کند خراب شود و….. چه خاطرات زیبای بی بازگشتی

در ادامه تصاویری از عروسک های زیبا را ببینیم.

agagiya-dolls-اقاقیا-عروسک ها (1)agagiya-dolls-اقاقیا-عروسک ها (2)agagiya-dolls-اقاقیا-عروسک ها (3)

agagiya-dolls-اقاقیا-عروسک ها (5)agagiya-dolls-اقاقیا-عروسک ها (4)agagiya-dolls-اقاقیا-عروسک ها (6)

agagiya-dolls-اقاقیا-عروسک ها (7)agagiya-dolls-اقاقیا-عروسک ها (8)agagiya-dolls-اقاقیا-عروسک ها (9)

agagiya-dolls-اقاقیا-عروسک ها (10)agagiya-dolls-اقاقیا-عروسک ها (11)agagiya-dolls-اقاقیا-عروسک ها (12)

agagiya-dolls-اقاقیا-عروسک ها (13)agagiya-dolls-اقاقیا-عروسک ها (14)agagiya-dolls-اقاقیا-عروسک ها (15)

agagiya-dolls-اقاقیا-عروسک ها (16)agagiya-dolls-اقاقیا-عروسک ها (17)agagiya-dolls-اقاقیا-عروسک ها (18)

agagiya-dolls-اقاقیا-عروسک ها (19)agagiya-dolls-اقاقیا-عروسک ها (20)agagiya-dolls-اقاقیا-عروسک ها (21)

agagiya-dolls-اقاقیا-عروسک ها (22)agagiya-dolls-اقاقیا-عروسک ها (23)

agagiya-dolls-اقاقیا-عروسک ها (24)

agagiya-dolls-اقاقیا-عروسک ها (26)agagiya-dolls-اقاقیا-عروسک ها (27)

agagiya-dolls-اقاقیا-عروسک ها (25)

 

agagiya-dolls-اقاقیا-عروسک ها (31)

agagiya-dolls-اقاقیا-عروسک ها (33)

agagiya-dolls-اقاقیا-عروسک ها (34)

agagiya-dolls-اقاقیا-عروسک ها (35)

agagiya-dolls-اقاقیا-عروسک ها (37)agagiya-dolls-اقاقیا-عروسک ها (38)agagiya-dolls-اقاقیا-عروسک ها (39)

agagiya-dolls-اقاقیا-عروسک ها (40)agagiya-dolls-اقاقیا-عروسک ها (41)agagiya-dolls-اقاقیا-عروسک ها (42)

agagiya-dolls-اقاقیا-عروسک ها (43)agagiya-dolls-اقاقیا-عروسک ها (44)agagiya-dolls-اقاقیا-عروسک ها (45)

agagiya-dolls-اقاقیا-عروسک ها (46)agagiya-dolls-اقاقیا-عروسک ها (47)agagiya-dolls-اقاقیا-عروسک ها (48)

agagiya-dolls-اقاقیا-عروسک ها (49)agagiya-dolls-اقاقیا-عروسک ها (50)agagiya-dolls-اقاقیا-عروسک ها (52)

agagiya-dolls-اقاقیا-عروسک ها (54)agagiya-dolls-اقاقیا-عروسک ها (55)agagiya-dolls-اقاقیا-عروسک ها (56)

agagiya-dolls-اقاقیا-عروسک ها (57)agagiya-dolls-اقاقیا-عروسک ها (58)agagiya-dolls-اقاقیا-عروسک ها (59)

agagiya-dolls-اقاقیا-عروسک ها (60)agagiya-dolls-اقاقیا-عروسک ها (61)agagiya-dolls-اقاقیا-عروسک ها (62)

agagiya-dolls-اقاقیا-عروسک ها (63)agagiya-dolls-اقاقیا-عروسک ها (69)agagiya-dolls-اقاقیا-عروسک ها (67)

agagiya-dolls-اقاقیا-عروسک ها (64)agagiya-dolls-اقاقیا-عروسک ها (65)agagiya-dolls-اقاقیا-عروسک ها (66)

agagiya-dolls-اقاقیا-عروسک ها (68)agagiya-dolls-اقاقیا-عروسک ها (70)agagiya-dolls-اقاقیا-عروسک ها (77)

agagiya-dolls-اقاقیا-عروسک ها (71)agagiya-dolls-اقاقیا-عروسک ها (72)agagiya-dolls-اقاقیا-عروسک ها (50)

agagiya-dolls-اقاقیا-عروسک ها (73)agagiya-dolls-اقاقیا-عروسک ها (74)agagiya-dolls-اقاقیا-عروسک ها (75)

agagiya-dolls-اقاقیا-عروسک ها (76)agagiya-dolls-اقاقیا-عروسک ها (78)agagiya-dolls-اقاقیا-عروسک ها (83)

agagiya-dolls-اقاقیا-عروسک ها (79)agagiya-dolls-اقاقیا-عروسک ها (80)

agagiya-dolls-اقاقیا-عروسک ها (81)agagiya-dolls-اقاقیا-عروسک ها (88)agagiya-dolls-اقاقیا-عروسک ها (92)

agagiya-dolls-اقاقیا-عروسک ها (82)agagiya-dolls-اقاقیا-عروسک ها (83)agagiya-dolls-اقاقیا-عروسک ها (85)

agagiya-dolls-اقاقیا-عروسک ها (86)agagiya-dolls-اقاقیا-عروسک ها (87)agagiya-dolls-اقاقیا-عروسک ها (89)

agagiya-dolls-اقاقیا-عروسک ها (90)agagiya-dolls-اقاقیا-عروسک ها (91)agagiya-dolls-اقاقیا-عروسک ها (93)

agagiya-dolls-اقاقیا-عروسک ها (94)agagiya-dolls-اقاقیا-عروسک ها (95)agagiya-dolls-اقاقیا-عروسک ها (96)

agagiya-dolls-اقاقیا-عروسک ها (97)agagiya-dolls-اقاقیا-عروسک ها (98)agagiya-dolls-اقاقیا-عروسک ها (106)

agagiya-dolls-اقاقیا-عروسک ها (99)agagiya-dolls-اقاقیا-عروسک ها (100)agagiya-dolls-اقاقیا-عروسک ها (103)

agagiya-dolls-اقاقیا-عروسک ها (80)agagiya-dolls-اقاقیا-عروسک ها (104)agagiya-dolls-اقاقیا-عروسک ها (101)agagiya-dolls-اقاقیا-عروسک ها (109)

agagiya-dolls-اقاقیا-عروسک ها (105)agagiya-dolls-اقاقیا-عروسک ها (116)agagiya-dolls-اقاقیا-عروسک ها (110)

agagiya-dolls-اقاقیا-عروسک ها (107)agagiya-dolls-اقاقیا-عروسک ها (108)agagiya-dolls-اقاقیا-عروسک ها (111)

agagiya-dolls-اقاقیا-عروسک ها (118)agagiya-dolls-اقاقیا-عروسک ها (117)agagiya-dolls-اقاقیا-عروسک ها (115)

agagiya-dolls-اقاقیا-عروسک ها (125)agagiya-dolls-اقاقیا-عروسک ها (120)agagiya-dolls-اقاقیا-عروسک ها (113)

agagiya-dolls-اقاقیا-عروسک ها (114)agagiya-dolls-اقاقیا-عروسک ها (112)agagiya-dolls-اقاقیا-عروسک ها (124)

agagiya-dolls-اقاقیا-عروسک ها (121)agagiya-dolls-اقاقیا-عروسک ها (123)agagiya-dolls-اقاقیا-عروسک ها (131)

agagiya-dolls-اقاقیا-عروسک ها (122)agagiya-dolls-اقاقیا-عروسک ها (130)agagiya-dolls-اقاقیا-عروسک ها (127)

agagiya-dolls-اقاقیا-عروسک ها (129)agagiya-dolls-اقاقیا-عروسک ها (126)agagiya-dolls-اقاقیا-عروسک ها (132)


Agagiya Telegram Channel

agagiya-dolls-اقاقیا-عروسک ها (128)agagiya-dolls-اقاقیا-عروسک ها (139)agagiya-dolls-اقاقیا-عروسک ها (133)

agagiya-dolls-اقاقیا-عروسک ها (138)agagiya-dolls-اقاقیا-عروسک ها (145)agagiya-dolls-اقاقیا-عروسک ها (142)

agagiya-dolls-اقاقیا-عروسک ها (146)agagiya-dolls-اقاقیا-عروسک ها (141)agagiya-dolls-اقاقیا-عروسک ها (136)

agagiya-dolls-اقاقیا-عروسک ها (134)agagiya-dolls-اقاقیا-عروسک ها (144)agagiya-dolls-اقاقیا-عروسک ها (143)

agagiya-dolls-اقاقیا-عروسک ها (153)agagiya-dolls-اقاقیا-عروسک ها (152)agagiya-dolls-اقاقیا-عروسک ها (151)

agagiya-dolls-اقاقیا-عروسک ها (150)agagiya-dolls-اقاقیا-عروسک ها (149)agagiya-dolls-اقاقیا-عروسک ها (148)

agagiya-dolls-اقاقیا-عروسک ها (147)agagiya-dolls-اقاقیا-عروسک ها (161)agagiya-dolls-اقاقیا-عروسک ها (160)

agagiya-dolls-اقاقیا-عروسک ها (158)agagiya-dolls-اقاقیا-عروسک ها (164)agagiya-dolls-اقاقیا-عروسک ها (163)

agagiya-dolls-اقاقیا-عروسک ها (156)agagiya-dolls-اقاقیا-عروسک ها (165)agagiya-dolls-اقاقیا-عروسک ها (172)

agagiya-dolls-اقاقیا-عروسک ها (170)agagiya-dolls-اقاقیا-عروسک ها (169)agagiya-dolls-اقاقیا-عروسک ها (162)

agagiya-dolls-اقاقیا-عروسک ها (168)agagiya-dolls-اقاقیا-عروسک ها (167)agagiya-dolls-اقاقیا-عروسک ها (166)

agagiya-dolls-اقاقیا-عروسک ها (174)agagiya-dolls-اقاقیا-عروسک ها (182)

agagiya-dolls-اقاقیا-عروسک ها (180)

agagiya-dolls-اقاقیا-عروسک ها (179)agagiya-dolls-اقاقیا-عروسک ها (178)

agagiya-dolls-اقاقیا-عروسک ها (176)

agagiya-dolls-اقاقیا-عروسک ها (177)

agagiya-dolls-اقاقیا-عروسک ها (169)


چای لاغری دکتر سینا

[ad_2]

لینک منبع